ما اولین استودیو تخصصی طراحی در طول تاریخ ایران هستیم. استودیویی که آماده پذیرش سفارش های طراحی در زمینه های طراحی صنعتی، معماری و گرافیک است.